LỊCH cẤp CHIẾU KHÁN DI DÂN (Visa bulletin)

1. Những diện luôn có hiệu lực

2. Những diện cần có thời gian chờ đợi.

 

Tháng 09 năm 2009

Tháng 10 năm 2009

Tháng 11 năm 2009

Tháng 12 năm 2009

F1

Ngày 15 tháng 03 năm 2003

Ngày 22 tháng 07 năm 2003

Ngày 15 tháng 10 năm 2003

 

F2A

Ngày 15 tháng 04 năm 2005

Ngày 01 tháng 06 năm 2005

Ngày 15 tháng 08 năm 2005

 

F2B

Ngày 01 tháng 07 năm 2001

Ngày 22 tháng 08 năm 2001

Ngày 01 tháng 10 năm 2001

 

F3

Ngày 15 tháng 12 năm 2000

Ngày 15 tháng 01 năm 2001

Ngày 01 tháng 03 năm 2001

 

F4

Ngày 22 tháng 02 năm 1999

Ngày 15 tháng 04 năm 1999

Ngày 15 tháng 06 năm 1999

 

 

 

Tháng 05 năm 2009

Tháng 06 năm 2009

Tháng 07 năm 2009

Tháng 08 năm 2009

F1

Ngày 22 tháng 09 năm 2002

Ngày 08 tháng 11 năm 2002

Ngày 15 tháng 11 năm 2002

Ngày 08 tháng 01 năm 2003

F2A

Ngày 08 tháng 10 năm 2004

Ngày 15 tháng 12 năm 2004

Ngày 22 tháng 12 năm 2004

Ngày 15 tháng 01 năm 2005

F2B

Ngày 15 tháng 11 năm 2000

Ngày 01 tháng 02 năm 2001

Ngày 15 tháng 04 năm 2001

Ngày 01 tháng 05 năm 2001

F3

Ngày 08 tháng 09 năm 2000

Ngày 08 tháng 10 năm 2000

Ngày 22 tháng 10 năm 2000

Ngày 01 tháng 11 năm 2000

F4

Ngày 08 tháng 06 năm 1998

Ngày 15 tháng 08 năm 1998

Ngày 22 tháng 10 năm 1998

Ngày 22 tháng 12 năm 1998

 

 

Tháng 01 năm 2009

Tháng 02 năm 2009

Tháng 03 năm 2009

Tháng 04 năm 2009

F1

Ngày 15 tháng 06 năm 2002

Ngày 8 tháng 07 năm 2002

Ngày 22 tháng 7 năm 2002

Ngày 15 tháng 8 năm 2002

F2A

Ngày 15 tháng 5 năm 2004

Ngày 01 tháng 6 năm 2004

Ngày 01 tháng 7 năm 2004

Ngày 15 tháng 8 năm 2004

F2B

Ngày 22 tháng 3 năm 2000

Ngày 08 tháng 5 năm 2000

Ngày 22 tháng 6 năm 2000

Ngày 01 tháng 9 năm 2000

F3

Ngày 01 tháng 8 năm 2000

Ngày 01 tháng 8 năm 2000

Ngày 08 tháng 8 năm 2000

Ngày 22 tháng 8 năm 2000

F4

Ngày 08 tháng 2 năm 1998

Ngày 15 tháng 2 năm 1998

Ngày 01 tháng 3 năm 1998

Ngày 15 tháng 4 năm 1998